طرح‌های برگزیده معمار ۹۵

برندگان گروه عمومی

رتبه اول – گروه طراحی شیفت

رتبه دوم – نمازخانه یادمان شهدای فکه

رتبه سوم – دفت رمعماری بن‌سار

برندگان گروه مسکونی – تک واحدی

رتبه اول – ویلای صفادشت

رتبه دوم – گروه طراحی شیفت

رتبه سوم – مهندسان مشاور معماری موج نو

برندگان گروه مسکونی – آپارتمانی

رتبه اول – شرکت طراحی و ساخت دی‌را

رتبه دوم – ساختمان مسکونی گوشهواره‌ها

رتبه سوم – دفتر معماری الگو

برندگان گروه بازسازی

رتبه اول – گروه طراحی فضا رویداد شهر

رتبه دوم – استودیو معماری آرخه

رتبه سوم – استودیو طرح و ساخت آدمون

دیدگاه‌ها بسته هستند.