طرح‌های برگزیده معمار ۹۶

برندگان گروه بازسازی

رتبه اول – آشپزخانه آبان . تهران

رتبه دوم – طراحان و بناکنندگان زاو

رتبه سوم – دفتر معماری موسوی و همکاران

برندگان گروه عمومی

رتبه اول – مهندسان مشاور هسته طراحی

رتبه دوم – طراحان و بنا کنندگان زاو

رتبه سوم مشترک – دفتر فرایند منطقی در طراحی معماری

رتبه سوم مشترک – دفتر معماری آن

برندگان گروه مسکونی – تک واحدی

رتبه اول – طراحان و بناکنندگان زاو

رتبه دوم مشترک – دفتر معماری ۵۱ – ۳۵

رتبه دوم مشترک – ویلای شماره سی – البرز

رتبه سوم – دفتر دیگر

برندگان گروه مسکونی – آپارتمانی

رتبه اول – گروه طراحی فضا رویداد شهر

رتبه دوم مشترک – مهندسان مشاورنگین شهرآینده

رتبه دوم مشترک – دفتر معماری ساو

رتبه سوم مشترک – مسیح فضیله

رتبه سوم مشترک – دفتر معماری پیرامون

دیدگاه‌ها بسته هستند.